Monday, January 20, 2014

Indrek Naur: Kuidas ära hoida ehitusvaidlusi. Loeng ettevõtjatele.

Lepingueelsed läbirääkimised.

Väldi suulisi kokkuleppeid!  Kinnita kirjalikult suuliselt kokkulepitut.  (e-post)Sõlmi kirjalik leping.ETÜ 2013Mida rahaliselt suurem leping, seda suurem võimalus kaotada.


Leping algusest lõpuni. Tellija ja töövõtja kohustused


1.Läbirääkimised tingimuste üle.
2.Leping, lisad.
3.Tööfrondi üleandmine.
4.Töödega alustamine.
5.Töö tähtaegne valmimine, sellest tellija teavitamine !
6.Töö vastuvõtmise ja tulemuste tutvustamise võimaldamine.
7.Kohustus töö mõistliku aja jooksul vastu võtta.
8.Tasunõue muutub sissenõutavaks töö vastuvõtmisest.
9.Kohustus teavitada puudustest töö vastuvõtmisel.
10.Kui töö ei ole valmis või teostatud osaliselt, siis teavitada sellest mõistliku aja jooksul.
11.Kohustus oluliste puudustega töö vastu võtta, kui töövõtja ei vastuta seaduse või lepingu kohaselt puuduse eest (tellija juhis, materjal, kolmanda isiku eeltööd VÕS § 641 lg 3, teavitamiskohustus).
12.Kohustus põhjendada töö vastuvõtmisest keeldumist. Oluline puudus. Mitteolulised puudused ei ole hea usu põhimõtte järgi alus töö vastuvõtmisest keelduda. Puuduse mõju tervikuna kasutatavusele (n teostusdokumentatsioon), puuduse liik ja ulatus, puuduse kõrvaldamiseks vajalike kulutuste suurus. Keskmine kvaliteet / Sihtotstarbekohane kasutamine / ehitise ohutus.Probleemid lepingu täitmisel

Tähtajad. Frondi üleandmisega viivitamine. 
Töö osadeks jagamine
Töö valmimine.
Töö vastuvõtmine. Õiguslikud tagajärjed – tasunõude sissenõutavaks muutumine, riisiko üleminek, tõendamiskoormis-puudused esinesid juba töö vastuvõtmise hetkel, aegumistähtaeg)
Töö vastuvõetuks lugemine. Panna lepingusse kirja, mis ajast loetakse töö vastuvõetuks alates akti saatmisest. 5-10 päeva.
Eelarve oluline ületamine. Teatamiskohustuse täitmata jätmine. Alusetu rikastumine.
Töövõtja vastutus ehitusvigade eest
Tellija juhiste ja järelevalve tegemise mõju töövõtja vastutusele

Tänan tähelepanu eest. Indrek Naur


Vandeadvokaat Indrek Naur
1 comment: